بوستان خلیج فارس ( پامچال )

بزرگترین پارک کشور واقع در تهران منطقه ۱۵

گونه ها:

بیدمجنون، اقاقیا

کاشت : زمستان۹۸/بهار۹۹

اخبار رویشگاه

  • بخاطر شلوغی پارک و آسیب های فیزیکی وارده متاسفانه در آخرین آمارگیری در مهرماه ۹۹ حدود ۵۰ درصد از کل نهال های کاشته شده از بین رفته اند
  • در آبان ماه۹۹ نهال های جایگزین در همان بوستان، یا بوستانی دیگر کاشته خواهند شد

نقشه بوستان

کد درختان

فهرست