بوستان کوهستانی دراک شیراز

واقع در دامنه های زاگرس

گونه ها:

سروشیراز، بلوط و بنه و انجیر 

لوکیشن

اخبار رویشگاه

نقشه

کد درختان

فهرست