جنگل مسگرآباد

این بوستان به مساحت ۱۸۶ هکتار واقع در جنوب شرق تهران می باشد، بخشهایی از آن دارای درختان سن و سال دار می باشد و بخش های جدید بدست ما و شما نهال کاری خواهد شد.

گونه ها:

ون، بلوط، توت، سرو ، انار، زیتون

کاشت : زمستان ۹۸/پاییز۹۹

تعداد درختان : ۲۰۰۰ اصله

لوکیشن

اخبار رویشگاه

  • طبق آخریم آمارگیری در مهر۹۹ همه درختان در  سلامت هستند

نقشه

کد درختان

فهرست