گزارش حال درخت

گزارشات رویشگاه ها

هر آنچه که در رویشگاه ها اتفاق می افتد

گزارش حال درخت
فیلترهای نمایش بر اساس : رویشگاه تاریخ

آبیاری درختان باغ درختشناسی تنگستان17 اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

گزارش حال درختان باغ درختشناسی تنگستان ۱۸ اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

آبیاری کنار ها روستای دشت بزرگ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/09

آبیاری نهال های خوزستان دشت بزرگ 15 اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

آبیاری نهال های سپستان در خوزستان ۱۸ اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

گزارش آبیاری نهال های لیمو شهرستان اندیمشک خوزستان هفته اول

1401/02/10

گزارش حال درختان بوستان کوهک لواسان 16 اردیبهشت 1401

1401/02/20

گزارش حال درختان رویشگاه ورجین لواسان 15 اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

گزارش حال درخت پارک ساحلی لواسان هفته ی اول اردیبهشت ماه 1401

1401/02/09

گزارش حال درختان بوستان ایران کوچک 16 اردیبهشت 1401

1401/02/20

گزارش حال درختان رویشگاه ایران کوچک لواسان 16 اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

گزارش آبیاری درختان روستای ابراهیمی هفتهی دوم اردیبهشت ماه 1401

1401/02/12

گزارش آبیاری نهال های تاغ رویشگاه شیرخون ابراهیمی هفته ی دوم اردیبهشت ماه 1401

1401/02/12

آبیاری نهال ها روستای دشت بزرگ استان خوزستان هفته اول اردیبهشت 1401

1401/02/09

آبیاری نهال ها روستای دشت بزرگ استان خوزستان هفته اول اردیبهشت 1401

1401/02/09

آبیاری نهال ها روستای دشت بزرگ ۱۹ اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

رویشگاه انجیره شیراز گزارش حال درختان و نمای کلی رویشگاه 12 اردیبهشت 1401

1401/02/20

گزارش آبیاری رویشگاه انجیره 12 اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

آبیاری باغ انجیره هفته ی اول اردیبهشت 1401

1401/02/09

گزارش حال درخت روستای انالوجه استان اصفهان دهم اردیبهشت ماه 1401

1401/02/20

آبیاری نهال های روستای گل امیر استان اصفهان هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/12

روستای گنجه فریدن استان اصفهان ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/09

آبیاری درختان روستای شایق استان اردبیل هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/10

آبیاری رویشگاه هیو هفته ی اول اردیبهشت ماه 1401

1401/02/09

2 1