آزاد

720,000 تومان
آزدار ، قالب ترین گونه درختی جنگل های هیرکانی ، بومی ایران ، رشد سریع

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.