درخواست گزارش حال درخت

مقررات

۱- باید از تاریخ کاشت حداقل ۳ ماه گذشته باشد

۲- گزارش حال درخت حداکثر ۱۴ روزه در سایت قرار می گیرد.

۳- هر پنج شنبه گزارش ها در سایت قرار می گیرد.

۴- اطلاعات وارد شده با اطلاعات سند مطابقت داشته باشد.

۵- در صورت از بین رفتن درخت، نهال جایگزین کاشته خواهد شد.

۶- در کاشت جایگزین، بنا به مصلحت احتمال تغییر گونه درخت وجود دارد.

۷- در کاشت جایگزین، اگر بنا بدستور ارگان مربوطه یا صلاحدید کارشناس امکان کاشت در نقطه قبلی وجود نداشته باشد، در ازای هر درخت یک کد ۱۰۰% تخفیف به سفارش دهنده تقدیم می شود.

فهرست