رویشگاه هیو

رویشگاه هیو
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه سعید معدندار

زمان کاشت بهار 1400

ظرفیت رویشگاه 4000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند تحویل سند : 15 فروردین

گونه های قابل کاشت پده - دغدغک - زرشک - شیر خشت - زالزالک - بنه (پسته کوهی) - بادام کوهی - ارژن - ارس - گز - ارغوان - توت - بلوط - سماق

عکاسی محیطی از رویشگاه هیو

رویشگاه هیو
همیار روستاگل
روستاگل
روستاگل
آبیاری نهال روستاگل
آبیاری نهال روستاگل
رویشگاه هیو روستاگل
روستاگل
رویشگاه هیو روستاگل
همیار روستاگل
همیار روستاگل بوستان هیو
آبیاری نهال روستاگل رویشگاه هیو

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان البرز روستای هیو
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت پده - دغدغک - زرشک - شیر خشت - زالزالک - بنه (پسته کوهی) - بادام کوهی - ارژن - ارس - گز - ارغوان - توت - بلوط - سماق
نام مسئول سعید معدندار
ظرفیت 4000 اصله درخت
زمان کاش بهار 1400
زمان تقریبی کاشت و سند تحویل سند : 15 فروردین

توضیحات

روستای نمونه محیط زیستی در استان البرز با همکاری انجمن هیو سبز

درختان رویشگاه هیو

موقعیت رویشگاه هیو بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید