رویشگاه هیو

رویشگاه هیو
موقعیت رویشگاه

هدیه درخت طرح آ

نام مسئول رویشگاه سعید معدندار

زمان کاشت بهار 1400

ظرفیت رویشگاه 4000 اصله

زمان تقریبی کاشت سند 10 روز کاری

گونه های قابل کاشت پده - دغدغک - زرشک - شیر خشت - زالزالک - بنه (پسته کوهی) - بادام کوهی - ارژن - ارس - گز - ارغوان - توت - بلوط - سماق

عکاسی محیطی از رویشگاه هیو

هیو2
هیو3
هیو4
هیو5
هیئ6
هیو6
هیو8
هیو9
هیو10

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان البرز روستای هیو
طرح هدیه درخت طرح آ
گونه ها قابل کشت پده - دغدغک - زرشک - شیر خشت - زالزالک - بنه (پسته کوهی) - بادام کوهی - ارژن - ارس - گز - ارغوان - توت - بلوط - سماق
نام مسئول سعید معدندار
ظرفیت 4000 اصله درخت
زمان کاش بهار 1400
زمان تقریبی کاشت و سند 10 روز کاری

توضیحات

روستای نمونه محیط زیستی در استان البرز

درختان رویشگاه هیو

موقعیت رویشگاه هیو بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید