1. روستا گل
  2. /
  3. هدیه درخت

هدیه درخت

هدیه به زمین

می توانید به هر نامی که دوست دارید به زمین درخت هدیه کنید.روستاگل میکارد و نگهداری می کنید
هدیه درخت

چطور درخت به زمین هدیه کنم؟

این صفحه مشاهده کنید تا با روش های کار و طرح ها بیشتر آشنا شوید
هدیه درخت

درختان کجا کاشته می شوند؟

درخت که هدیه می کنید در رویشگاه های مختلف روستاگل کاشته می شود
ورود به روستاگل

پشتیبانی

جهت ارتباط با پشتیبانی و بهره وری از امکانات بیشتر وارد ناحیه کاربری شوید
گزارش حال درخت

حال درختم چطوره؟

مشاهده رویشگاه ها را مشاهده کنید
هدیه درخت

درختان کاشته شده تا امروز

برای دیدن سند هدیه درخت خود به صفحه سندهای هدیه درخت بروید