هیرکانی

هیرکانی
موقعیت رویشگاه

روستای سبز طرح ب

نام مسئول رویشگاه انجمن تسکادار

زمان کاشت فروردین 1402

ظرفیت رویشگاه 1000

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت افرا(پلت-شیردار-سفید پلت)-انجیلی-توسکا-داغداغان-بلوط-بید

عکاسی محیطی از هیرکانی

هیرکانی1
هیرکانی2
هیرکانی 3

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان مازندران -جنگلهای حوالی شهر بابل
طرح روستای سبز طرح ب
گونه ها قابل کشت افرا(پلت-شیردار-سفید پلت)-انجیلی-توسکا-داغداغان-بلوط-بید
نام مسئول انجمن تسکادار
ظرفیت 1000 درخت
زمان کاش فروردین 1402
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

اخبار رویشگاه هیرکانی

گزارش حال درختان

اخبار ویدیویی از رویشگاهها رادنبال کنید(https://roostagol.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)در این لینک ...

مشاهده...

موقعیت هیرکانی بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید