ون

210,000 تومان
بومی مشهور به مقاومت پر برگ و اکسیژن ساز رشد سریع ریشه عمیق سایه دار سخت چوب عمر طولانی

جزئیات درخت