این طبق آخرین سرشماری در مهرماه 99 همه درختان سلامت و سبز هستنند

  • این طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و سبز هستند