حال درختان

طبق آخرین سرشماری شهریور 1402 90 درصد درختان سلامت هستند