در مهرماه 99 چمن کاری پارک در دستور کار قرار گرفت عملیات چمن کاری بدست شهرداری لواسان انجام شده باعث مرگ تعداد 14 اصله نهال سرو گردید که در آبان ماه 99 جایگرین خواهند شد

در مهر ماه ۹۹ چمن کاری پارک در دستور کار قرار گرفت، عملیات چمن کاری که بدست شهرداری لواسان انجام شده باعث مرگ تعداد ۱۴ اصله نهال سرو گردید که در آبان ماه ۹۹ جایگزین خواهند شد