طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و کاشت جایگزین انجام نشده است

طبق آخرین سرشماری در مهرماه ۹۹ همه درختان سلامت و کاشت جایگزین انجام نشده است