بدستور شهرداری لواسان و بنا به مصلحت، در مهر۹۹ بیدمجنون های بوستان با اقاقیا تعویض شدند

بدستور شهرداری لواسان و بنا به مصلحت، در مهر۹۹ بیدمجنون های بوستان با اقاقیا تعویض شدند