بادام های آسیب دیده از سرما زدگی در خرداد 99 با گونه ون و اقاقیا کاشت جایگزین شدند

  • بادام های آسیب دیده از سرما زدگی در خرداد ۹۹ با گونه ون و اقاقیا کاشت جایگزین شدند