اسکله چاه تلخ

در اسکله چاه تلخ تعداد 3000 اصله درخت حرا با مشارکت مردم در روستاگل کاشته شد