1. روستا گل
  2. /
  3. قُلک سبز
  4. /
  5. آبیاری درختان رویشگاه فردوسی 1402

18,000,000
قُلک سبز
100%
18,000,000
تومان

آبیاری درختان رویشگاه فردوسی 1402

طرح مبلغ کل کارشناسی شده 18,000,000 تومان

میزان همراهی تاکنون 18,000,000 تومان

تعداد همراهان 33 نفر

پروپزال پروژه

در زمستان ۱۳۹۹ تعداد ۱۰۰۰ اصله نهال به همت بنیاد فردوسی در روستای پاژ از توابع مشهد در استان خراسان رضوی، کاشته شده است. اکنون با توجه به خشکسالی و افزایش هزینه های آبیاری و با توجه به نبود تمکن مالی اهالی بحث نگهداری و آبیاری درختان با اختلال رو برو شده است.

نماینده موسسه فرهنگی محیط زیستی روستاگل با خانم خاکپور نماینده ی بنیاد فردوسی از پاژ بازدید کرده و سیستم و برنامه ی آبیاری درختان را تنظیم کردند، میزان و نوع آبیاری زیر نظر موسسه تعیین شده و با نظارت مستقیم بنیاد فردوسی اجرایی می شود.

هزینه ی هر بار آبیاری درختان 1/800/000 تومان (هر 10 روز یک بار) برآورد شده است.رویشگاه فردوسی