1. روستا گل
  2. /
  3. داشت
  4. /
  5. رویشگاه فردوسی

گزارش رویشگاه فردوسی

هر آنچه که در رویشگاه فردوسی اتفاق می افتد

گزارش درخت توت رویشگاه پاژ دهه سوم اردیبهشت

1402/02/31

گزارش نهال های کاشته شده رویشگاه پاژ مورخ 1402/02/27

1402/02/31

گزارش نهال های رویشگاه پاژ مورخ 1402/02/27

1402/02/31

گزارش رویشگاه پاژ مورخ 1402/02/27

1402/02/31

گزارش رویشگاه پاژ دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۲

1402/02/21

گزارش آبیاری رویشگاه پاژ مورخ 1402/02/04

1402/02/11

گزارش رویشگاه پاژ مورخ 1402/02/04

1402/02/11

گزارش رویشگاه پاژ مورخ 1402/02/04

1402/02/11

گزارش رویشگاه پاژ مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

1402/01/22

گزارش رویشگاه پاژ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

1402/01/02

گزارش آبیاری درخت توت انتقالی به پاژ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

1402/01/02

گزارش کاشت نهال رویشگاه پاژ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

1402/01/02

گزارش رویشگاه پاژ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

1402/01/02

گزارش رویشگاه پاژ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

1402/01/02

گزارش آبیاری نهال های رویشگاه پاژ مورخ 14 دی 1401

1401/10/21

گزارش آبیاری رویشگاه پاژ مورخ ۵ دی ۱۴۰۱

1401/10/10

گزارش آبیاری رویشگاه پاژ دهه دوم آذر

1401/09/19

گزارش آبیاری درختان روستای پاژ مورخ 27 آبان 1401

1401/09/02

گزارش آبیاری درختان پاژ هفته چهارم مهر

1401/08/03

آبیاری درختان پاژ مورخ ۱ آبان ۱۴۰۱

1401/08/03

آبیاری درختان پاژ مورخ ۲ مهر ۱۴۰۱

1401/07/08

گزارش آبیاری درختان رویشگاه پاژ اتمام آب دهی مورخ 23 شهریور 1401

1401/06/27

گزارش آبیاری نهال رویشگاه پاژ مورخ 30 مرداد 1401

1401/06/04

رویشگاه فردوسی ( روستای پاژ ) هفته چهارم مرداد

1401/05/29

2 1