1. روستا گل
  2. /
  3. داشت
  4. /
  5. رویشگاه فردوسی

گزارش رویشگاه فردوسی

هر آنچه که در رویشگاه فردوسی اتفاق می افتد

گزارش رویشگاه پاژ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

1402/01/02

گزارش آبیاری نهال های رویشگاه پاژ مورخ 14 دی 1401

1401/10/21

گزارش آبیاری رویشگاه پاژ مورخ ۵ دی ۱۴۰۱

1401/10/10

گزارش آبیاری رویشگاه پاژ دهه دوم آذر

1401/09/19

گزارش آبیاری درختان روستای پاژ مورخ 27 آبان 1401

1401/09/02

گزارش آبیاری درختان پاژ هفته چهارم مهر

1401/08/03

آبیاری درختان پاژ مورخ ۱ آبان ۱۴۰۱

1401/08/03

آبیاری درختان پاژ مورخ ۲ مهر ۱۴۰۱

1401/07/08

گزارش آبیاری درختان رویشگاه پاژ اتمام آب دهی مورخ 23 شهریور 1401

1401/06/27

گزارش آبیاری نهال رویشگاه پاژ مورخ 30 مرداد 1401

1401/06/04

رویشگاه فردوسی ( روستای پاژ ) هفته چهارم مرداد

1401/05/29

آبياري درختان رويشگاه پاژ (فردوسي) ١٢ مرداد ماه

1401/05/14

آبياري رويشگاه پاژ فردوسي ٧ مردادماه ١٤٠١

1401/05/08

آبياري درختان رويشگاه فردوسي ٢١ تيرماه ١٤٠١

1401/04/24

آبیاری نهال های روستای پاژ ۱۷ تیر١٤٠١

1401/04/17

آبیاری نهال های روستای پاژ ۱۰ تیر ماه

1401/04/17

آبياري رويشگاه فردوسي در روستاي پاژ ٧تيرماه ١٤٠١

1401/04/11

آبیاری نهال های روستای پاژ ٣١ خردادماه

1401/04/11

آبياري نهال هاي روستاي پاژ ٢٩ خردادماه ١٤٠١

1401/04/11

آبياري روستاي پاژ ١٩ خرداد ١٤٠١

1401/03/30

آبياري درختان رويشگاه پاژ ١٧ خرداد ١٤٠١

1401/03/30

آبياري درختان رويشگاه پاژ ١٧ خرداد ١٤٠١

1401/03/30

آبیاری درختان روستای پاژ هفته ی دوم اردیبهشت ماه

1401/02/12

2 1