گزارش حال درخت

گزارشات رویشگاه ها

هر آنچه که در رویشگاه ها اتفاق می افتد

گزارش حال درخت
فیلترهای نمایش بر اساس : رویشگاه تاریخ

نمایی از رویشگاه ارژن

1401/02/12

گزارش حال درختان رویشگاه هیو هفته دوم اردیبهشت ماه

1401/02/12

گزارش آبیاری درختان رویشگاه هیو هفته دوم اردیبهشت ماه

1401/02/12

آبیاری نهال های روستای گل امیر استان اصفهان هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/12

آبیاری نهال های انار روستای اورین هفته ی اول اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/10

آبیاری درختان روستای شایق استان اردبیل هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/10

گزارش آبیاری نهال های لیمو شهرستان اندیمشک خوزستان هفته اول

1401/02/10

روستای گنجه فریدن استان اصفهان ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/09

آبیاری روستای قراکند استان همدان هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/09

آبیاری روستای قراکند استان همدان هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/09

آبیاری نهال ها روستای دشت بزرگ استان خوزستان هفته اول اردیبهشت 1401

1401/02/09

آبیاری نهال ها روستای دشت بزرگ استان خوزستان هفته اول اردیبهشت 1401

1401/02/09

کوددهی و وضعیت نهال های انار و گل محمدی روستای اورین ۴

1401/02/09

آبیاری رویشگاه هیو هفته ی اول اردیبهشت ماه 1401

1401/02/09

گزارش حال درخت پارک ساحلی لواسان هفته ی اول اردیبهشت ماه 1401

1401/02/09

آبیاری کنار ها روستای دشت بزرگ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/09

آبیاری باغ انجیره هفته ی اول اردیبهشت 1401

1401/02/09

2 1