رویشگاه های کنونی

روستای دشت بزرگ

استان خوزستان شهرستان شوشتر روستای دشت بزرگ

بوستان کوهستانی دراک شیراز

در ارتفاعات شمال غرب شیراز در دامنه های زاگرس

پارک جنگلی مسگرآباد

این بوستان به مساحت ۱۸۶ هکتار واقع در جنوب شرق تهران می باشد، بخشهایی از آن دارای درختان سن و سال دار می باشد و بخش های جدید بدست ما و شما نهال کاری خواهد شد.

بوستان ساحلی لواسان

این پارک زیبا در کنار رودخانه جاجرود قرار گرفته و نخستین رویشگاه روستاگل است

همه گونه ها

کاشت

رویشگاه های کنونی

روستای دشت بزرگ

استان خوزستان شهرستان شوشتر روستای دشت بزرگ

بوستان کوهستانی دراک شیراز

در ارتفاعات شمال غرب شیراز در دامنه های زاگرس

پارک جنگلی مسگرآباد

این بوستان به مساحت 186 هکتار واقع در جنوب شرق تهران می باشد، بخشهایی از آن دارای درختان سن و سال دار می باشد و بخش های جدید بدست ما و شما نهال کاری خواهد شد.

بوستان ساحلی لواسان

این پارک زیبا در کنار رودخانه جاجرود قرار گرفته و نخستین رویشگاه روستاگل است

همه گونه ها

مشاهده همه 7 نتیجه

فهرست