دغدغک

240,000 تومان
زینتی گیاهی زود رشد نور محیطی زیاد آبیاری کمی مرطوب نواحی نیمه گرمسیری تا معتدل مناسب همه نوع خاک به جز خاک غرقابی

جزئیات درخت