سنجد

360,000 تومان
سنجد نماد عشق است عطر شکوفه هایش در بهار انسان را سرمست می کند، دو نوع سنجد هلاگنــوس و هیپوفــار در ایــران وجود دارد و میوه اش در پاییز بسیار قوت دارد. سنجد برای پیشگیری از سرطان و پوکی استخوان استفاده دارد.سنجد درختی دارای عمری طولانی که سریع رشد می کند، درختی بسیار مقاوم است و شرایط محیطی سخت چون باد، خشکسالی و آلودگی جوی را به خوبی تحمل می کند. این درخت دارای گونه های متنوع و بسیار پرکاربرد است و از آن در کنترل باد، ترکیبات دارویی، صنایع عطر استفاده میشود.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.