رامنوس

480,000 تومان
درختی کهنسال می باشد که به دلیل رسیدن ریشه آن به آب سطحی زمین عمری طولانی دارد. این گونه در برخی مناطق گرمسیری می تواند عمری بالغ بر هزار سال داشته باشد.ارتفاع آن 10 الی 15 متر میباشد.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.