انجیلی

720,000 تومان
بومی جنگل های هیرکانی، رنگارنگ، زیباترین، بسیار مقاوم، رشد آهسته، در معرض انقراض، پر برگ و اکسیژن ساز، سایه دار، سخت چوب، عمر طولانی

جزئیات درخت