راناس

360,000 تومان
درختچه ایست قائم یا خوابیده به ارتفاع ۳ متر که در ارتفاعات البرز و زاگرس ، از کرمانشاه و اصفهان و لرستان تا بختياري و فارس و هم چنین در دره چالوس دیده میشود.نام هاي محلي آن عبارتند از : براليك ( لرستان ) بيراليك و وییاگاي ( در ميانه ) بلالو ، برالود ، برالوت ، مبيلاليك ( در پشت کوه ) برالوك ( در کرمانشاهان و ایلام و سردشت ) بلالوك ( در ایلام ) و هلوانه ( در تنگه ملالوي )

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.