شن

820,000 تومان
يکی از گونه هاي با ارزش درختی و درختچه‌ای مي باشد که در جنگل های زاگرس به عنوان گونه همراه با بلوط مشاهده می‌شود و ارزش بالايی از نظر حفاظتی، حمايتی و داروی دارد. تاریخچه کاشت این گیاه در ایران به زمان قاجار و دوره زمامداری مظفرالدین شاه می رسد.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.