سماق

360,000 تومان
درختچه‌ای کوهی، دارای میوه‌های خوشه‌ای، ترش، گلدار، ارتفاع پنج تا سه متر، مسکن و ضد میکروب.

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.