جنگل مسگرآباد

 جنگلی وسیع در شرق تهران

گونه ها:

سرو سیمین

جاده گردشگری جنگل لتیان (لواسان)

این جاده از روستای سبو بزرگ به سمت و در امتداد جنگل لتیان قرار دارد

درختان در سمت چپ و راست راه کاشته شده اند

گونه ها:

توت، اقاقیا، ون، سنجد، بادام، افرا، بلوط

بوستان ایران کوچک

بوستانی به نام کودکان 

گونه ها:

توت، افرا، نارون

بوستان ساحلی لواسان

این پارک زیبا در کنار رودخانه جاجرود قرار گرفته و نخستین رویشگاه روستاگل است

گونه ها:

توت، اقاقیا، بیدمجنون، بلوط، سرو، افرا، زیتون

ظرفیت تکمیل

بوستان خلیج فارس (پامچال)

بزرگترین پارک کشور واقع در تهران منطقه ۱۵

گونه ها:

بیدمجنون، اقاقیا

بوستان کوهستانی دراک شیراز

واقع در دامنه های زاگرس

گونه ها:

سروشیراز

بزودی بلوط و بنه و انجیر 

مقطعی

بوستان البرز زارعی(سبو)

پارکی دنج در منطقه سبو لواسان

گونه ها:

سرو، بیدمجنون، سنجد بلوط

بوستان کوهک

بوستانی کوچک در شهر لواسان

گونه ها:

بیدمجنون

بوستان معلم ( لواسان )

بوستانی کوچک که در روز معلم بنا شد

گونه ها:

اقاقیا

فهرست