حرا قشم

حرا قشم
موقعیت رویشگاه

همیار جنگل طرح ج

نام مسئول رویشگاه علی پوزن

زمان کاشت بهار ۱۴۰۱

ظرفیت رویشگاه ۱۰۰۰

زمان تقریبی کاشت سند یک روز کاری

گونه های قابل کاشت حرا

عکاسی محیطی از حرا قشم

حزت3
حرا4
حرا6

امکانات رویشگاه

مشخصات

آدرس رویشگاه استان هرمزگان - جزیره قشم - روستای گوران - جنگل حرا سرزورزوما
طرح همیار جنگل طرح ج
گونه ها قابل کشت حرا
نام مسئول علی پوزن
ظرفیت ۱۰۰۰ درخت
زمان کاش بهار ۱۴۰۱
زمان تقریبی کاشت و سند یک روز کاری

توضیحات

-

موقعیت حرا قشم بروی نقشه

برای مسیریابی ابتدا GPS گوشی خود را روشن کنید و سپس بروی دکمه مسیریابی کلیک کنید