بادام

190,000 تومان
دارای خزان میوه دار قامت پنج تا ده متر قطر چهل سانت شکوفه های صورتی و سفید در اوایل بهار

جزئیات درخت