صنوبر

360,000 تومان
درخت صنوبر(Populus) از تبار درختان بید می‌باشد که به شکل درخت و درختچه رشد می‌کند. صنوبر ها برگ های عریض با طول و عرض برابر دارند. گ های پهن صنوبر ها طول و عرض مساوی دارند که به بیشتر آن ها دم‌برگ های دراز و دو پهلو متصل می‌باشد . وجه برگ های صنوبر در دسته های متفاوت به صورت های مثلثی، لوزی ،بیضی و گاهی هم گرد وجود دارد که طرح لبه این برگ ها به شکل های ساده، دندانه دار، لب دار یا مواج رویت می‌شود .

جزئیات درخت

هیچ توضیحات اضافه ای برای این درخت درج نگردیده است.